ကမာၻ႔စြမ္းအားအျပည့္ဆုံး ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒုံးမ်ားတြင္ ပါဝင္ သည့္ ေတာင္အာဖရိကထုတ္ ZT-6 MOKOPA ပဲ့ထိန္းတင့္ ဖ်က္ဒုံးအေႀကာင္း

Posted on

ေတာင္အာဖရိကထုတ္ AH-2 Roovivalk တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္တြင္ ZT-6 Mokopa ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒုံးအား အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည္။

Mokopa အေနျဖင့္ တာေဝးပစ္ ခတ္ႏိုင္မႈ၊ လွ်င္ျမန္မႈႏွင့္ သံခ်ပ္ကာေဖာက္ထြင္းႏိုင္မႈျမင့္ မားျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒုံးမ်ား တြင္ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။Mokopa အေနျဖင့္ အကြာ အေဝး ၁၀ ကီလိုမီတာ အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၄၉.၈ ကီလိုရွိကာ အလ်ား ၂ မီတာ ႏွင့္ အခ်င္း ၀.၁၈ မီတာ အ႐ြယ္အစားရွိေသာ ဒုံးျဖစ္သည္။

Mokopa ပဲ့ထိန္းတင့္ ဖ်က္ဒုံးတြင္ HEAT ထိပ္ဖူး HE-FRAG ထိပ္ဖူးအျပင္ Thermobaric ထပ္ဖူး ၃ မ်ိဳးတပ္ဆင္သည့္အျပင္ပစ္ခတ္ မႈလမ္းၫႊန္စနစ္အေနျဖင့္လည္း semi-ative laser လမ္း ၫႊန္၊ infrafred homing လမ္းၫြန္ ႏွင့္ active radar လမ္းၫႊန္စနစ္ ၃ မ်ိဳးကို အသုံးျပဳသည္။active-radar homing ပစ္ခတ္မႈလမ္းၫႊန္စနစ္အသုံးျပဳေသာ Mokopa ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒုံးအေနျဖင့္ US AGM-114L Longbow Hellfire တင့္ဖ်က္ဒုံးႏွင့္ တူညီမႈရွိသည္။

Mokopa အေနျဖင့္ ထုလုံးရွည္ပုံသ႑ာန္ရွိေသာ တင့္ဖ်က္ ဒုံးျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္မႈမွ ပစ္မွတ္အား ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံသ႑ာန္ မွာ Lock-On Before Launch(LOBL)ႏွင့္ Lock-On After Launch(LOAL)တို႔ျဖစ္သည္။

Mokopa ၏ သံခ်ပ္ ကာေဖာက္ထြင္းႏိုင္မႈ(armor penetration)အေနျဖင့္ 1350 mm RHAe(Rolled Homogeneous Armor equivalent) after ERA ျဖစ္သည္။Mokopa ၏ ပ်ံသန္း မႈမွာ အဆင့္ ၂ ဆင့္စနစ္(two-stage system)ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳထားသည့္ ATGM rocket engine မွ မီးခိုးႏွင့္ မီလွ်ံမ်ား ထြက္ရွိမႈမရွိျခင္းမွာ Mokopa ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *