ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမူမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆိုခြင့္အား တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ

Posted on

COVID-19 ႏွင့္ ပါတ္ သက္ၿပီးထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚ တရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒကို အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မီတီမွ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီတ႐ုတ္ သည္ ဗိုင္းရပ္စ္၏ မူရင္းအစႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပါ့ဆစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္၏သေဘာသဘာ ဝႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီလည္း ကမာၻကိုလွည့္စားခဲ့ပါသည္။အေမရိကန္ေတြဟာတရား႐ုံးမွာ တရားစြဲ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ထိုက္တန္ ပါတယ္”ဟုအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Graham ကေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ျပည္အားဖက္ဒရယ္ တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လူအမ်ားအားခြင့္ျပဳမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီက ၾကာသပေတးေန႔တြင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။“တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ကမာၻကို လွည့္ျဖားခဲ့ၿပီး coronavirus ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ခဲ့တာ ထင္ရွားပါတယ္။

တ႐ုတ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္း ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားကိုကန႔္သတ္လိုက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္မွလူမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔ခရီးသြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျပန႔္ႏွံ႔မႈ ပို၍ မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု ေကာ္မီတီဥကၠ Lindsey Graham ကေျပာၾကားသည္။က်န္းမာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအစိုးရ၏ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ U.S. စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *