ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးကို ျမန္မာပါဝင္တဲ့ မဲေခါင္ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဦးစားေပးေရာင္းမည္

Posted on

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး အသုံးျပဳပါက မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေထာက္ပံ့မည္ဟု တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဗြီဒီယိုကြန္ဖရင့္မွတစ္ဆင့္ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (LMC) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္စဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အထူးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ မူေဘာင္အရ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရး ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အထူးရန္ပုံေငြမ်ား ထူေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ကပ္ေရာဂါတိုက္ ဖ်က္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္မႈတြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာင္႐ြက္မႈကိုပံ့ပိုးရန္ မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ား ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လိုေသာဆႏၵရွိပါေၾကာင္း လီခခ်န္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကစတင္ခဲ့သည့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (LMC) အဖြဲ႕က တ႐ုတ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။လန္ခ်န္းျမစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း က်င္ဟိုင္း-တိဘက္ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသတြင္ အစျပဳစီး ဆင္းသည္။ ပင္လယ္တြင္းသို႔ မေရာက္ရွိမီ ငါးႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ အဆိုပါျမစ္ကို မဲေခါင္ျမစ္ဟု ေခၚဆို ၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *