ကိုယုန္ေလး Live လႊင့္ပြဲၾကမ္းၿပီ

Posted on

စည္းလုံးသင့္ၿပီျမန္မာျပည္ သီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာ ယုန္ေလးကို အႏုပညာလုပ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္အနားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *