ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ဇီ၀လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳ၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ထရီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း တရုတ္အား အေမရိကန္ တရားစြဲဆို

Posted on

တရုတ္ႏိုင္သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲေရာဂါကို ကူးစက္ပ်ံ႔ပြားေစလွ်က္ ၄င္း၏ ရန္ဖက္တို႔အေပၚ လက္နက္သဖြယ္ အသံုး ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ထရီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Larry Klayman လာရီကေလမန္း က တရားစြဲဆိုလိုက္သည္ဟု Dhaka Tribune က ယေန႔ေရးသားသည္။ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ဇီ၀လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳ၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ထရီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း တရုတ္အား အေမရိကန္ တရားစြဲဆိုကေလမန္းႏွင့္ Freedom Watch အုပ္စု ေရွ႔ေနမ်ားက အေမရိကန္၊ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္တရားရံုး ေတာ္၌ တရားစြဲဆိုရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက စစ္မက္ေရးရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ဇီ၀လက္နက္ကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တမင္ရည္ရြယ္လွ်က္ျဖစ္ေစ မရည္ရြယ္ပဲျဖစ္ေစ ကိုဗစ္-ႏိုင္တင္း ကူးစက္ကပ္ ေရာဂါကို ျဖစ္ပြား ေစျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္၏ဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ဇီ၀လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳ၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ထရီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း တရုတ္အား အေမရိကန္ တရားစြဲဆိုတရုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွ တရား၀င္တားျမစ္ရန္ သေဘာတူထားျပီးျဖစ္၍ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဟုတ္သည့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစျခင္းမွာ ဥပေဒအရ ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း တရားစြဲဆိုမႈ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၄င္းက ရန္သူျဖစ္သည္ဟု ယူမွတ္ေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံသားမ်ား၊ အျခားလူ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၄င္း၏ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။

ကိုဗစ္-ႏိုင္တင္းသည္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ေစျခင္း၊ အလြယ္တကူ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႔ႏွံေစသည့္ ရန္လိုေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိျခင္းေၾကာင့္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါသစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးလည္း မရွိေသးေၾကာင္း။ ေရာဂါအေၾကာင္း ယခုထိ မည္သူမွ် အျပည့္အစံု တိက်စြာ မသိရွိရေသးပဲ၊ လူနာ၏ လက္ငင္းေတြ႔ရွိရေသာ ေ၀ဒနာလကၡဏာမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ကုသေပးေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေရာဂါ သည္ ရာသီခ်ိန္တုပ္ေကြးႏွင့္တူၿပီး၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ လူအမ်ားအျပားကို အစုအပံုလိုက္ သတ္ျဖတ္ရန္ အလြန္ ထိေရာက္၍ အသက္ေဘးက် ေရာက္ေစသည့္ Covid-19 ေရာဂါပိုး ဗိုင္းရပ္စ္ကို ဇီ၀လက္နက္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၂၀ ထရီယီယံ ေပးေလ်ာ္သင့္ေၾကာင္း တရားစြဲဆိုမႈ၌ ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမွာ ကမၻာအနွ႔ံ လူေပါင္း ၄၀ဝ,၀ဝ၀ ေက်ာ္တို႔ကို ကူးစက္ခဲ့ျပီး ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *