ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီက အခန္း (၁၀၂) ခန္းပါ ဟိုတယ္သစ္ကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္လွဴ ဒါန္း

Posted on

ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီ မွအသစ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာအခန္း (၁၀၂) ခန္းပါ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦ သစ္ကို ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ၊ ေရွ႕တန္းမွစြမ္းစြမ္းတမံ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၊ေခတၱ နားေနခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊ အစားအေသာက္မ်ား အပါအဝင္ ျပည့္စုံစြာ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးထားပါတယ္။

ေလေအးေပးစက္မ်ား ၊ေရပူေရေအး စံနစ္မ်ား၊ အေရးေပၚမီးစက္မ်ား ကိုလည္း အဆင္သင့္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီအေနျဖင့္တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီခြင့္ရရွိသည့္အတြက္လည္းမ်ားစြာဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းလည္း ေရာဂါကပ္ေဘးဆိုးႀကီး မွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း အပ္ပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *