ဇူလႈိင္ ၂၄ တြင္ လြတ္တင္မည့္ MyanmarSat2 ၿဂိဳဟ္တု

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ လႊတ္တင္မည့္ MyanmarSat 2 ၿဂိဳဟ္တု ပစ္လႊတ္အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ပါလိုေအာ္တိုၿမိဳ႕တြင္ (Palo Alto) ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ မာဇာနည္းပညာ (Maxar Technologies) ထုတ္လုပ္မႈအေဆာက္အဦ၌ အၿပီးသတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၊ ေျမာက္အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခ၊ ေကာ္႐ိုး၊ ျပင္သစ္ ဂီယာနာ Kourou, French Guiana) ရွိ အာရိယန္အာကာသ ပစ္လႊတ္ေရးအေျခစိုက္စခန္း (Arianespace Launch base) သို႔ MyanmarSat 2 ပါဝင္ သည့္ Intelsat 39 ဟုေခၚသည့္ ေျမျပင္တည္ၿငိမ္ပတ္လမ္းသြား ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုတစ္လုံးသည္ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

IS 39 ၿဂိဳဟ္တုကို ႏွစ္ရွည္ ေဖာက္သည္ျဖစ္ ေသာ Intelsat အတြက္ မာဇာက (၅၂) စင္းေျမာက္ၿဂိဳဟ္တုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ Intelsat, Arianeaspace ႏွင့္ Mazar အဖြဲ႕တို႔သည္ ေကာ္႐ိုး၊ ျပင္သစ္ ဂီယာနာတြင္ ၿဂိဳဟ္တုကို အာရိယန္ ၅ (Ariane 5) ဒုံးပ်ံျဖင့္ လႊတ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါၿဂိဳဟ္တုကို ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္တြင္ လႊတ္တင္ရန္ ေလယခုၿဂိဳဟ္တုသည္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၆၂)ဒီဂရီ ပတ္လမ္းတည္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာရွတစ္ခြင္၌ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗီဒီယို ျဖန္႔ခ်ိေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ၿဂိဳဟ္တုသည္ ေ႐ြ႕လ်ားေသာဆက္သြယ္မႈ အသုံးျပဳသည့္ေလယာဥ္ႏွင့္ သေဘၤာတို႔အျပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲမွာ လုပ္ကိုင္အသုံးျပဳေနၾကေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


Intelsat 39 ၿဂိဳဟ္တုသည္ ယခင္ မာဇာကဘဲတည္ေဆာက္၍ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္က လႊတ္တင္ေပးခဲ့ သည့္ Intelsat 902 ၿဂိဳဟ္တုေနရာတြင္ အစားထိုးဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ Intelsat 39 ၿဂိဳဟ္တု အစားထိုးဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္သည္ Intelsat 902 ၿဂိဳဟ္တုကိုေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ယင္း၏ ပုံစံထုတ္သက္တမ္း (၁၃) ႏွစ္ထက္ (၆) ႏွစ္ သို႔ မဟုတ္ ၄၅ % ခန္႔ေက်ာ္လြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။
Intelsat 39 ကို မာဇာ၏ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု သက္ေသျပဳမည့္ 1300-class အမ်ိဳးအစား စဥ္ျမင့္အေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားၿပီး ယင္းသည္ စြမ္းအားျမင့္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲလုပ္လြယ္ျခင္း၊ စိတ္ခ်ရ ျခင္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းႏိုင္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Program အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ာေလာဆယ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ထားသည္။

ၿဂိဳဟ္တုသည္ C-band ႏွင့္ Ku-band ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပါဝင္ၿပီး လိုအပ္ေသာပတ္လမ္းေနရာေရာက္ရွိရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓာတုတြန္းကန္အားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအသုံးျပဳႏိုင္ကာ အနည္းဆုံး (၁၅)ႏွစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ ေသာပုံစံကို ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ပတ္လမ္းေပၚေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿဂိဳဟ္တုကို ပတ္လမ္း ေပၚေနရာမွန္ရရွိေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္တြန္းကန္အားကိုသာ အသုံးျပဳေစျခင္းျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္အေလးခ်ိန္ကိုေလ်ာ့က်ေစကာ ၿဂိဳဟ္တု၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္ လြယ္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး Satellite Operator မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္သည့္ ဗီဒီယိုကို Live ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ www.arianespace.com တြင္ တင္ေပး ထားမည္ျဖစ္ၿပီး မာဇာမွလည္း လႊတ္တင္မႈႏွင့္ ပတ္လမ္းေရာက္ရွိ လည္ပတ္ႏိုင္မႈ တိုးတက္မႈအေျခ အေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ Twitter, LinkedIn and Facebook တို႔တြင္ တင္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္။

Show Buttons
Hide Buttons