တစ္္ေက်ာ့ျပန္ ျပင္းထန္္လာတဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္္ ရပ္္ဝန္းအတြင္းက ေတာင္တ႐ုတ္္ပင္လယ္္ အေရး

Posted on

ယေန႔ ကမာၻႀကီး မွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ေတြအ ၾကား အမ်ိဳး သား အက်ိဳး စီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား ခ်မွတ္္ က်င့္သုံး ရာမွ အၿပိဳင္္ အဆိုင္ ဩဇာျဖန႔္္ က်က္ လက္္႐ုံး ဆန႔္္တန္းမႈမ်ား ပိုမိုျပင္း ထန္္လာ ၿပီး Flash Point အ ေန နဲ႔ အင္ဒို – ပစိဖိတ္္ ေဒသႀကီး အတြင္း မွာ တစ္္ စတစ္္စ အရွိန္ ျမင့္တက္္ လာေနၿပီျဖစ္္ ပါတယ္္။

ဒုတိယ ကမာ ၻစစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္္ အ တန္ၾကာ အင္အား ခ်ိနဲ႔ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္္ ေရတပ္္ နဲ႔ေလတပ္္ တို႔ဟာ ပင္လယ္ျပင္္ မွာ အေမရိကန္္ ေရတပ္္ နဲ႔ ထိပ္္တိုက္္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္္ ဖို႔ စြမ္းေဆာင္္ ရည္္ ေတြ မရွိ ခဲ့ေပမဲ့ လြန္္ ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္း ငယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္္ရည္ ဟာ လ်င္ျမန္္ စြာ တိုး တက္္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ျခင္းက အေမရိကန္္ တို႔ အေနနဲ႔ သာမက ကမာၻ ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားစု ကပါ စိုးရိမ္္ ပူပန္္ မႈမ်ား ျမင့္တက္္ လာခဲ့ ပါတယ္္။

အင္္ဒို – ပစိဖိတ္ ေဒသ အတြင္း တ႐ုတ္္ တို႔ရဲ႕ေရေၾကာင္း စြမ္းအား တိုးတက္္ လာမႈကို ထိန္း ခ်ဳပ္္ရန္ အေမရိကန္္ တို႔ ဟာ အက်ိဳးစီးပြား ရရွိေရး အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္္ ဘက္ႏိုင္ငံ အေပၚ အင္အား ႀကီးထြား ခြင့္မေပး ဘဲ တည္ေဆာက္္ ဆဲ အရိပ္ အေယာင္ေတြ႕ျမင္ေန တဲ့ ကာလ အတြင္းမွာ ပင္ ဦးႏွိမ္ျခင္း၊ မိမိ ဩဇာ ကို ျဖန႔္ က်က္ျခင္း၊ ရွင္သန္ ႀကီးထြားႏိုင္္ မည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ပိတ္္ ဆို႔ျခင္း၊ ဘုံ အက်ိဳးစီးပြား တူညီ တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ကာ ဆန႔္ က်င္ ဘက္္ အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စတဲ့ နည္းလမ္းမွန္္ သမွ်ကို အသုံးျပဳလာ ခဲ့ပါတယ္္ ။

တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ ကလည္း အေမရိကန္္ ကို ေဒသတြင္း ထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳး စားျခင္း၊ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ အျငင္း ပြားဖြယ္ သြင္ျပင္္ လကၡဏာ မ်ား ဖန္တီးျခင္း ေတြအေပၚ တစ္စိုက္္ မတ္မတ္ ကန႔္ကြက္ေျပာဆိုေန သလို ေတာင္တ႐ုတ္္ ပင္လယ္္ အတြင္း ေရွးယခင္္ ကတည္းက မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္္ တယ္ လို႔ ယူဆ ထားတဲ့ Nine-Dash Line အ ေပၚမွာ ခိုင္မာစြာရပ္္ တည္ႏိုင္ ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္္ ရွိပါတယ္္ ။

ကပ္ေရာဂါ တိုက္္ဖ်က္္ ေရးကာလ အတြင္း အင္္ဒို – ပစိဖိတ္္ မဟာဗ်ဴ ဟာ အေကာင္္ အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ မဟာ မိတ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ကာ စစ္ေရးေလ့ က်င့္ခန္း မ်ား ျပဳလုပ္္ တာေတြ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ ဟာ Two Ocean Strategy မဟာဗ်ဴဟာ ကို အားသြန္ခြန္္ စိုက္ ေဖာ္ေဆာင္္ လာ တာေတြ၊

ေတာင္္ တ႐ုတ္္ ပင္လယ္္ အ တြင္း က်ည္စစ္္ က်ည္မွန္္ မ်ားအသုံးျပဳ စစ္ေရး ေလ့က်င့္္မႈ မ်ားဆက္္ တိုက္ ေဆာင္႐ြက္္ လာ မႈေတြနဲ႔ အတူ အင္္အား ႀကီးႏိုင္္ငံ မ်ားအၾကား တုန႔္ျပန္္ မႈျမန္ဆန္္ လာျခင္းေတြက ေဒသ တြင္း တည္ၿငိမ္ေရး ကို ထိ ခိုက္ေစကာ ထိပ္္ တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈ ေတြ တစ္ေန႔ ထက္ တစ္္ ေန႔ ျပင္းထန္္ လာေန တာေၾကာင့္ ရတက္မ ေအးစရာ အ ေျခ အေနကို ျပန္လည္ေရာက္္ရွိ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္္ ပါတယ္္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *