တ႐ုတ္ကို သတိေပးဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္မည္

Posted on

တ႐ုတ္ကို သတိေပးဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ဂ်ပန္ေပါင္းၿပီး ယူအက္စ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိတဲ့ ႏိုဝင္ဘာလထဲမွာပဲ Keen Sword ဆိုတဲ့စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈလုပ္ပါမည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ကစၿပီး အနည္းဆုံးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၆၀၀၀ ပါတဲ့ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ Japan Self-Defense Forces, Royal Canadian Navy ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းမယ့္ေလ့က်င့္မႈပါ။

ဒါဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖန႔္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္ကိုသိမ္းဖို႔ ထိုင္ဝမ္အနီးမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြလုပ္လာ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့တ႐ုတ္ေလယာဥ္ေတြကို သတိေပးတာလို႔ဆိုပါတယ္။

ေလ့က်င့္မႈအတြင္းမွာ ယူအက္စ္တပ္ေတြဟာ ဂ်ပန္တဝွမ္းရယ္ အိုကီနာဝါစီရင္စုနဲ႔ သူ႔ေရျပင္နယ္နိမိတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ဂ်ပန္တပ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးသြားမွာလို႔ဆိုပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *