တ႐ုတ္တပ္မေတာ္က အိႏၵိယနွင့္ အျငင္းပြားနယ္စပ္အနီး စစ္ဘက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေဖာ္ျပ

Posted on

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒိုခ္လမ္ေဒသ၌ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားနယ္စပ္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မ်ဥ္းအနီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းသုံးခု၊ အၿမဲတမ္းေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစခန္း ငါးခုႏွင့္ ရဟတ္ ယာဥ္ဆင္းသက္ကြင္းငါးခု တည္ေဆာက္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႔လုံၿခဳံေရးအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Stratfor ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ သိရသည္။

ေမလအတြင္း လာဒါေဒသ၌ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ရဟတ္ယာဥ္ကြင္း ငါးခုအနက္ ေလးခုတည္ေဆာက္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒိုခ္လမ္အေရးအခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေျပာင္း လဲသြားပုံေပၚၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ေလတပ္အေျခ စိုက္စခန္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ႏွစ္ဆအထိ တိုး ျမႇင့္ခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အျငင္းပြားနယ္စပ္အနီး ထိုသို႔ စစ္ဘက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈက ေဒသတြင္း၌ တင္းမာမႈမ်ား ေရရွည္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထံမွ ရာေဖးလ္ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမႈက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကို အနည္းငယ္ သက္သာရာရေစေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ စစ္လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပမွ လက္ နက္မ်ားဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယေလတပ္ အင္အားေတာင့္တင္းလာရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆို သည္။“A military drive spells out China’s intent along the Indian border” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္စခန္းမ်ား နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ျမန္ဆန္စြာ တိုးခ်ဲ႕ေနမႈက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနဟု ဆိုသည္။အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း စစ္ေျမျပင္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင္ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္းအင္အား၊ ေျမျပင္အေျချပဳ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဒုံးက်ည္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *