တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး (၄) မ်ိဳးလက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈေနာက္ဆုံး အဆင့္ စတင္

Posted on

တ႐ုတ္ နိုင္ငံ၏ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး (၄) မ်ိဳးသည္ နိုင္ငံ တကာ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈ အဆင့္-၃ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးတြဲယႏၲရား အရ သိရသည္။အဆင့္-၃ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ပထမ အႀကိမ္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံျခင္း ၿပီးစီးမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားကို နိုဝင္ဘာလအေစာဆုံးတြင္ ရရွိရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

အဆင့္-၃ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ မ်ားတြင္ လူေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေလ့ရွိၿပီး ေဘးကင္း ၍ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေဆး မ်ားျဖစ္ရန္ စိစစ္အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔မွာ ေဈးကြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ ကူးစက္ေရာဂါမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားနိုင္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ အဆင့္-၃ အားလုံးကို နိုင္ငံရပ္ျခား၌ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

China National Biotec Group (CNBG) က ေဖာ္ထုတ္ ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး (inactivated COVID-19 vaccines) ႏွစ္မ်ိဳး သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္အေမရိက တိုက္ရွိ နိုင္ငံမ်ားစြာ တြင္ လူဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ မႈ အဆင့္ ၃ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း CNBG ဥကၠ႒ ယန္ေရွာက္မင္က ေျပာခဲ့သည္။Sinovac Biotech ကုမၸဏီလီမိတက္ က ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ ေဆး (inactivated COVID-19 vaccine) သည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕၌ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ အဆင့္ ၃ ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Sinovac ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ စီအီးအို ယင္ေဝတုံက ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားဦးစီးဌာနက လတ္တေလာထုတ္ျပန္ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးလက္ေတြ႕အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ကာကြယ္ေဆးသည္ အနည္းဆုံး ၆ လ၊ ျဖစ္နိုင္ပါက တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကိုယ္ခံအားကို ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *