တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္ေရွာက္ဖိန္ ရဲ႕စကားကိုကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက နားေထာင္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီလား

Posted on

Deng Xiaoping ရဲ႕စကားကိုကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက နားေထာင္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၆ ႏွစ္ အၾကာမွာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္ေရွာက္ဖိန္ (1904 – 1997) ေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိ ေနပါၿပီ။ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးကလည္း သူ႔စကားကို နားေထာင္ရမယ့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ေနပါၿပီ။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္ေရွာက္ဖိန္၊ 1974 ကုလသမဂၢမွာေျပာေသာမိန႔္ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။“တ႐ုတ္ဟာ စူပါ ပါဝါ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမဟုတ္သလို ျဖစ္လာဖို႔လည္းမရည္႐ြယ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စူပါ ပါဝါႏိုင္ငံျဖစ္သြားကာ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာရွင္ကဲ့သီု႔ ျပဳမူလာၿပီး၊ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္မယ္၊ က်ဴးေက်ာ္မယ္၊ ေနရာတကာ လူေတြအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၊ အျမတ္ထုတ္လာမယ္ဆိုရင္၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္ကို လူမႈေရးနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၾကပါ၊ ဆန႔္က်င္ၾကပါ၊ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး ေမာင္းထုတ္အႏိုင္ယူလိုက္ၾကပါ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *