တ႐ုတ္၏ကိုယ္ပိုင္အာကာသစခန္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍နာဆာအႀကီးအကဲ အေမရိကန္ကိုသတိေပး

Posted on

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဆုံးအစိတ္အပိုင္းကို လႊတ္တင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါအာကာသစခန္းသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည္လည္းျဖစ္ရာ အာကာသအေပၚတြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အာကာသစခန္းတစ္ခုတည္ရွိခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု နာဆာအႀကီးအကဲက သတိေပးလိုက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔အနိမ့္ပတ္လမ္းအတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *