ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္နယ္စပ္ ၄ ပံု ၃ ပံုကို အိႏၵိယသံဆူး ႀကိဳးစည္း႐ိုးခတ္ထား

Posted on

အိႏၵိယအစိုးရက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာနယ္ျခားစုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၃ ပံုေက်ာ္ကို ၿခံဳငံုမိေသာ သံဆူးႀကိဳးတပ္ၿခံစည္း႐ိုးအ႐ွည္ ၃၁၂၀ ကီလိုမီတာေက်ာ္တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီးျဖစ္သည္။

၄၀၉၆ ကီလိုမီတာ႐ွည္သည့္ ၂ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုး ၄ ပံု ၃ ပံုေက်ာ္ခတ္ထားေၾကာင္း အိႏိၵယျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး နစ္ယာနန္ ႐ိုင္က တနဂၤေႏြေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။အိႏိၵယႏိုင္ငံမွအေနာက္ဘင္ေဂါျပည္နယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၆၃၈ ကီလိုမီတာေက်ာ္ကို သံဆူးႀကိဳးတပ္ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။အာသံျပည္နယ္တြင္ ၂၁၀ ကီလိုမီတာ၊ မာဂယာလာျပည္နယ္တြင္ ၃၂၆ ကီလိုမီတာ၊ မီဇုိဂမ္တြင္ ၁၅၅ ကီလိုမီတာႏွင့္ ထရီပူရျပည္နယ္တြင္ ၇၉၁ ကီလိုမီတာေက်ာ္ခတ္ထားၿပီးေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းအရသိရသည္။က်န္႐ွိေနေသးသည့္ ၉၇၆.၇ ကီလိုမီတာမွာ နယ္ေျမအေနအထား၊ ေျမရယူေရးျပႆနာမ်ား၊ လူထုဆႏၵျပမႈႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၏ဆန္႔က်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ က်န္႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ေနာက္ထပ္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ ၂၇၁ ကီလိုမီတာတြင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ကို သံဆူးႀကိဳးတပ္ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *