ဘု ရား ဂုဏ္ ေတာ္ ပြားမ်ား ျခင္း၏ အ က်ဳိး ေက်း ဇူး မ်ား

ေန့စဥ္ေန့စဥ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကို ပြားမ်ားရတယ္။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပြားမ်ားရင္ ဘုရားဓာတ္ေတြ တည္ထားတဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေပၚ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတယ္။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းေတာ႕ ဘုရားရဲ႔ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းကူးလာတယ္ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္အခါက ကာလ တစ္ႏွစ္ေျပာင္းသြားေတာ့ သိပၸံနည္းအရ ေနက ဟိုးဒကၡိဏအရပ္ကေန တျဖည္းျဖည္း ရပ္ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ျပန္ေျပာင္းလာတာကုိ ႏွစ္သစ္လို႔ေခၚတာေပါ့။ ကမၻာႀကီးက ေနကို ပတ္လွည့္ေနတာ။ အဲဒီလိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ဒီကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူေတြ၊ နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြ၊ သစ္ပင္ေတာေတာင္ ေရေျမေတြလည္း ဥတုအလိုက္ ေနရဲ႕အပူရွိန္နဲ႔လိုက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းၾကတယ္။

အဲဒီလိုေျပာင္းသလို သက္ရွိသတၱဝါေတြက ဘာေျပာင္းရလဲဆိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ႏွစ္သစ္မွာဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ ေမတၱာပြားတာ အလြန္တရာ ေကာင္း ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကို ပြားမ်ားရတယ္။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပြားမ်ားရင္ ဘုရားဓာတ္ေတြ တည္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေပၚ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတယ္။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းေတာ့ ဘုရားရဲ႕ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း ကူးလာတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ သံလိုက္တံုးႀကီးနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသံေလး အတူထားလိုက္ရင္ သံလိုက္တံုးႀကီးထဲက သံလိုက္ဓာတ္ေတြက ႐ိုး႐ုိးသံထဲကူးသြားၿပီးေတာ့ ႐ိုး႐ိုးသံေလးပါ သံလိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ပါမ်ားရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ထဲဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းသြားတယ္။ ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းသြားတဲ့အတြက္ ေသေတာင္မွ မပုပ္ေတာ့ဘူး။ ရဟန္းသာမ်ားပရိနိဗၺာန္စံရင္ မပုပ္သလို ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေသရင္ မပုပ္ဘူး။ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ စိတ္ရမလဲဆိုရင္ အႏွစ္ (၂ဝ) စိတ္ရမယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို အႏွစ္ (၂ဝ) ပုတီးစိတ္ရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီး မပုပ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ကိန္းသြားလို႔ အဲလိုဂုဏ္ေတာ္ေတြ ကိန္းသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ေလရာ ဘဝသံသရာမွာလည္းပဲ ဘုရားဓာတ္ေတြရဲ႕ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ခံစားရၿပီး ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ကို ျမန္ျမန္ရတယ္။

နိဗၺာန္ကို ျမန္ျမန္လိုခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိတ္၊ ေမတၱာပြား၊ ေမတၱာပြား ဆိုတာကလည္း ေမတၱာ ဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိတယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစလို႔ ဒီလိုပြားရတယ္။ သတၱဝါေလးေတြျမင္ရင္ ေခြးျဖစ္ျဖစ္၊ ဝက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ငွက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုရြက္ဆိတ္ျဖစ္ျဖစ္ သတၱဝါေလးေတြျမင္ ရရင္ က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ အဲဒီလိုေမတၱာပြားရင္လည္း ဘုရားဓာတ္ေတြက ဒီခႏၶာကိုယ္ကို ကိန္းလာတယ္။

ဘုရားဓာတ္ေတြ ကိန္းလာတဲ့အတြက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို လွဴတဲ့တန္းတဲ့လူလည္း ေပါလာတယ္။ ေပးတဲ့ကမ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း အက်ိဳးႀကီးမားတယ္။ ဘယ့္ႏွယ့္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရားမ်ား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ မ်ားကို လွဴလို႔ရွိရင္ ႐ိုး႐ိုးလူကို လွဴတာထက္အက်ိဳးမ်ားတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပေစၥကဗုဒၶါဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အမ်ားအားျဖင့္ ဖိုလ္ဝင္စားၿပီးေတာ့ေနၾကတယ္။ အဲဒီဖိုလ္ရဲ႕အာ႐ုံျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကလည္း ေလာကုတၱရာစိတ္ေတြ ဝင္စားၿပီး ဒီခႏၶာကိုယ္က ေမႊးႀကိဳင္သြားတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေရေမႊး ၊ ေပါင္ဒါ၊ နံ႔သာျဖဴစတဲ့ အေမႊးနံ႔သာကဲ့သို႔ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ေမႊးေနတယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပုတီးစိတ္တာမ်ားရင္ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ေသလည္း မပုပ္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုအက်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေမတၱာေတြ မပြားႏိုင္ၾကလို႔ ပစ္ၾက၊ ခတ္ၾက၊ သတ္ၾက၊ ပုတ္ၾက၊ ႐ိုက္ၾက၊ ႏွက္ၾကတာ ေမတၱာမပြားႏိုင္လို႔ ေမတၱာပြားရင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကိုယ့္ညီေလးေတြလို အကိုႀကီးေတြလို၊ သားေလး၊ သမီးေလးေတြ လို ေအာက္ေမ့ၿပီးေတာ့ ေမတၱာထားရင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္တာမရွိေတာ့ဘူး။ ခိုက္ရန္ျဖစ္တာမရွိေတာ့ စစ္တိုက္တာေတြ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ စစ္ေတြျဖစ္ ဗံုးေတြႀကဲ စက္ေသနတ္ေတြ ပစ္တာမရွိဘူးဆိုရင္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးေအးခ်မ္းေအာင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပုတီးစိတ္ ေမတၱာပြားၾကရမယ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္ခါမွ စၿပီးေတာ့ ကမၻာသူကမၻာသား အားလံုးက ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုတစ္ေန႔ သံုးခါအျဖစ္ မနက္အိပ္ရာထတစ္ခါ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ တစ္ခါ ညအိပ္ရာဝင္ တစ္ခါ ပုတီးစိတ္ၿပီး ေမတၱာပြားၾကပါ။ ေမတၱာ ပြားျခင္းျဖင့္ ကမၻာသူ ကမၻာသား ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကကုန္ေစသတည္း။ (ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးကုမာရ)