မင္းရာဇာအမႈကို ေနျပည္ေတာ္ တရား႐ုံးမွာ ဗစ္တိုးရီးယားအမွု့ကိုစစ္တဲ့ ရဲခ်ဴ ပ္မွတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မယ္တဲ့

Posted on

မင္းရာဇာအမႈကို ေနျပည္ေတာ္ တရား႐ုံးမွာ ဗစ္တိုးရီးယားအမွု့ကိုစစ္တဲ့ ရဲခ်ဴ ပ္မွတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မယ္တဲ့မင္းရာဇာအမွု့ကိုေနျပည္ေတာ္ရဲခ်ဳပ္မွတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မည္။

မင္းရာဇာရဲ့ ေယာကၡထီးျဖစ္သူ အၿငိမ္းစားရဲမွူးႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေအးရဲ့ အသနားခံေတာင္းဆိုမွု့ေၾကာင့္ မင္းရာဇာအမွု့ကို ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ့ဒကၡိဏခရိုင္ တရား႐ုံးမွာ

ဗစ္တိုးရီးယားအမွု့ကိုစစ္တဲ့ရဲခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔တရားသူႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ တရားစီရင္မယ္လို……ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး..စိုးထြဋ္မွျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ထုတ္ျပန္ေျပာၾကား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *