မိတၳီလာကန္ေစာင္းတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕ေနေသာ အတြဲမ်ားကို ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားတပ္ထားရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးကပ္မေနဘဲ ခပ္ခြာခြာေနရန္ လိုက္လံ သတိေပးေန

Posted on

မိတၳီလာကန္ေစာင္းတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕ေနေသာ အတြဲမ်ားကို

ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားတပ္ထားရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးကပ္မေနဘဲ ခပ္ခြာခြာေနရန္ လိုက္လံ သတိေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *