ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဆင္ေျပသည့္ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေပးရမည့္အစား တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာပါ၀င္ေနဟု ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးစြပ္စြဲ

Posted on

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ)သိန္းခ်ီေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးရမည့္အစား ရခိုင္ျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအေက အဗၺဒူ မိုမန္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ေျပာသည္။

ပဋိပကၡမ်ားၾကာ႐ွည္တည္တံ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္လိုစိတ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသျဖစ္ေရးေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားပ်က္စီးသြားေစႏိုင္သည့္ မေရရာမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုလည္းေျပာသည္။အာ႐ွတိုက္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးညီလာခံ(CICA)၏ ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးမ်ားအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

CICA သည္ အာ႐ွတိုက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈပိုမိုရ႐ွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္ တင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားၾကားဖိုရမ္ျဖစ္သည္။ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္စီးပြားေရး၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခခံျဖင့္ လူအေျမာက္အျမားသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ဒုကၡသည္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံက ခိုလႈံခြင့္ေပးထားေၾကာင္းလည္း မိုမန္ကေျပာသည္။

ဘဂၤါလီျပႆနာကို မေျဖ႐ွင္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ျပႆနာကို ဖန္တီးခဲ့သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ အေျဖ႐ွိေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *