ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကို ဒိန္းမတ္ေပးမည္

Posted on

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းစီးပြားေရးျဖစ္ေစလုံၿခဳံေရးျဖစ္ေစအခက္အခဲရွိေနေသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထား သူမ်ားအား၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကိုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံရံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စာစစ္ဌာနအသီးသီးမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ သူျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီးသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံး ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) လုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္ရန္လိုၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူႏွစ္ဦး၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ဆင္တူေနခဲ့လွ်င္ ပညာေရး ပိုမိုထူးခြၽန္သူကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္စီအတြင္း လစဥ္ USD 200 (လက္ရွိပွ်မ္းမွ် ေပါက္ေစ်းျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက ၂၇၅၀၀၀ သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ညီမွ်ေသာက်ပ္ေငြ)ကို ပညာသင္ ေထာက္ပံေၾကး အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသား မ်ား အေနျဖင့္ စာႀကိဳးစားၿပီး ႏွစ္စဥ္ အတန္း ေအာင္ျမင္ပါက ပညာသင္ ေထာက္ပံေၾကးကို (၄) ႏွစ္ဆက္တိုက္ ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ကြဲျပား ျခားနားမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ မိမိ၏ လူမႈအသိုက္ အဝန္း အတြင္းသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကို ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ေရွ႕ေမွာက္၌ ခံဝန္ခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြက္ ပါရွိသည္။ ပညာသင္ကာလတြင္ စာေမးပြဲက်ရႈံးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ႏိူင္ငံေတာ္က ျပဌာန္း သတ္မွတ္ ထားေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဳးလြန္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ရွိရ လွ်င္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဥပေဒ ပါ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာသင္ ေထာက္ပံေၾကးဆု ရပ္စဲမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးသဟဇာတ ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (CDNH) ႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္သည့္အျပင္ www.cdnh.org/RakhineScholarships အြန္လိုင္းမွလည္း ရယူႏိုင္ၿပီးယခုအခါ သတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *