ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕အတြင္း အခ်ိန္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီး ၅ ရက္ ျပတ္ေတာက္မည္႔႔ ေနရာေဒသမ်ား

Posted on

လးစားစြာျဖင့္္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျ ခင္း

တ/ဥကၠလာပ /ဒဂုံ(ေတာင္) /ဒဂုံ(အေရွ႕)/ေ ဒါပုံ/ပုဇြ န္ေတာင္/ဗိုလ္ တေထာင္/ ရန္ကင္္း/ သကၤန္္းကၽြန္းၿမိဳနယ္မ်ား ၂၄-၈-၂၀၂၀ ေန႔မွ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ေန႔အထိ,

ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕အတြင္း အခ်ိန္ပိုင္း လွ်ပ္စ စ္မီး ၅ ရက္ ျပတ္ေတာက္မည္႔႔ ေနရာေဒသမ်ားနံနက္ ၉:၀၀ နာရီမွ ၁၂:၀၀ နာရီ အထိလၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေ တာက္မည္ျ ဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေ ၾကညာခ်က္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *