ရန္ကုန္ မွ covid-19 နဲ႔ေသဆုံးသူေတြအတြက္ အစအဆုံးတာဝန္ယူမယ့္သူ၄ဦးပါ

Posted on

Yangon မွာ covid နဲ႔ေသဆုံးသူေတြအတြက္အစအဆုံးတာဝန္ယူမယ့္သူ ၄ ဦးပါသူတို႔အိမ္ျပန္လို႔မရပါဘူး

ေရာဂါနဲ႔ဆုံးေနသမၽွ သခၤ်ိဳင္းမွာေနရမွာပါ respect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *