လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈကို ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ လစဥ္ ၁၅၀ ယူနစ္ အခမဲ့ ေပးမည္

Posted on

အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လစဥ္ ၁၅၀ ယူနစ္အတြက္ ဓာတ္အားခက်သင့္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ကို ဆက္လက္ ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔( ဩဂုတ္ ၁၈)တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ COVID – 19 ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးအရ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ ၾကပ္တည္းျခင္း မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ဓာတ္အားခက်သင့္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ကို ဆက္လက္ ေပးသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင္​့ လစဥ္ သုံးစြဲမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈယူနစ္မ်ားအနက္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ (၁) ယူနစ္မွ (၁၅၀) ယူနစ္အထိ သုံးစြဲသူမ်ားကို သုံးစြဲယူနစ္အလိုက္ ဓာတ္အားခ က်သင့္ေငြ ႏွင့္ မီတာဝန္ေဆာင္ခ အပါအဝင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (၁၅၁) ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သုံးစြဲသူမ်ားကို ယူနစ္ (၁၅၀) အတြက္ ဓာတ္အားခက်သင့္ေငြ (၁၁၅၅ဝိ/-) ကင္းလြတ္ခြင့္ (အခမဲ့) ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစား၌ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသူမ်ားမွ (၁၅၁) ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သုံးစြဲမႈမ်ားအား အလႊာလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးကိစၥတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အိမ္သုံးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအုပ္စုမွ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအပ က်န္သုံးစြဲသူမ်ား အားလုံးသည္ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟုလည္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *