သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းပါ(၅) ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္

Posted on

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ မုံ႐ြာမွ ဒုတိယအေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးလင္းထင္၊ ရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းၫြန႔္(ႏုတ္ထြက္)၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းစာေရး ေဒၚရႈရႈယဥ္ႏွင့္ ေျမတိုင္း-၄ ဦးစိုးမိုးေအာင္ တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ အအေရးယူထာေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ယေန႔(ဩဂုတ္ ၂၂)သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြဲကိုင္၍ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္းအေပၚ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္ ၾကားလာသည့္အတြက္ တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးရာတြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္သည္ ေ႐ႊေမ်ာလုပ္ကြက္ ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ေ႐ႊေမ်ာလုပ္ကြက္မ်ား ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း(၄၀)ကို လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ မုံ႐ြာမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးလင္းထင္သည္ ေ႐ႊေမ်ာလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေငြက်ပ္(၂၀၃)သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ ရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းၫြန႔္ (ႏုတ္ထြက္)သည္ မိုင္းကိုင္းရဲစခန္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ေ႐ႊေမ်ာေမာင္းသူ (၃)ဦးထံမွ ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀) ႏွင့္ ေမ်ာလုပ္သား ေသဆုံးခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀)တို႔ကို လည္းေကာင္း လက္ခံရယူခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း

ယင္းအျပင္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းစာေရး ေဒၚရႈရႈယဥ္သည္ အေသးစား ေ႐ႊေမ်ာလုပ္ကြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံတင္ျပရန္အတြက္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံး၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးစိုးမိုးေအာင္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၃၅၀,၀၀၀/-ကို လက္ခံရယူျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမႈတြဲထိန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ေျမတိုင္း-၄ ဦးစိုးမိုးေအာင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံတင္ျပရန္အတြက္ ေဒၚရႈရႈယဥ္ထံ ေငြက်ပ္ ၃၅၀,၀၀၀/- ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒၚရႈရႈယဥ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ရန္ အားေပးကူညီခဲ့ေၾကာင္း စစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ဦးလင္းထင္ႏွင့္ ရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းၫြန႔္ (ႏုတ္ထြက္)တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ေဒၚရႈရႈယဥ္ အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရလည္းေကာင္း၊ ဦးစိုးမိုးေအာင္အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇/၆၃ အရလည္းေကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ မိုင္းကိုင္းရဲစခန္းတို႔တြင္ ဩဂုတ္၂၀ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *