သမၼတပူတင္္က ႐ုရွားေရတပ္္ကို အသံထက္္ ျမန္ေသာ န်ဴကလီးယားလက္္နက္္မ်ားႏွင့္ ေရေအာက္္ န်ဴကလီးယား ဒ႐ုန္းမ်ား တပ္ဆင္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကား

Posted on

႐ုရွားေရ တပ္္ တြင္ အသံထက္္ ျမန္္ ေသာ န်ဴ ကလီး ယား တိုက္ခိုက္ေရး လက္္နက္္ မ်ားႏွင့္ ေရ ေအာက္္ န်ဴကလီး ယား ဒ႐ုန္း မ်ား တပ္ဆင္္ သြား မည္ျဖစ္္ ေၾကာင္း သမၼတ ဗလာ ဒီမာပူတင္္ က ဇူလိုင္္ (၂၆)တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။ ထို လက္္နက္္မ်ား အား ေနာက္္ဆုံး အဆင့္ စမ္းသပ္္ မႈျပဳလုပ္္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။

လက္္နက္္ အားၿပိဳင္ ပြဲ အား မလို လား ေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားေသာ ပူတင္္ က ႐ုရွား ၏ မ်ိဳး ဆက္္ သစ္္ န်ဴကလီးယား လက္္နက္္ မ်ား သည္ ၿပိဳင္ဘက္္ ကင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚ ရွိ ေနရာ အားလုံးနီးပါး ကို ထိမွန္ေအာင္ ပစ္္ ခတ္ နိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း အျမဲ လို လို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကား ေလ့ရွိ သည္္။

သို႔ ေသာ္ ထို လက္္နက္္ မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို ေလ့လာသူ မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။ တပ္ျဖန႔္ျခင္း မျပဳ ရေသာ လက္နက္ အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ သည့္ ထိုလက္နက္ မ်ားတြင္ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ား က သယ္ေဆာင္ နိုင္ရန္ ဖန္တီး ထား သည့္ Poseidon ေရေအာက္ န်ဴက လီး ယား ဒ႐ုန္း၊ စစ္္ သ ေဘၤာ မ်ား တြင္္ တပ္ဆင္္ နိုင္ေသာ Tsirkon (Zircon) အသံ ထက္ျမန္္ ေသာ ခ႐ုဇ္္ ဒုံးက်ည္္ မ်ား ပါဝင္္ သည္္။အသံ ထက္ ငါးဆ ေက်ာ္ ပိုျမန္္သည္္ ဆိုေသာ ထိုဒုံးက်ည္္ မ်ားသည္ ေျခရာခံ ရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္္ဟန႔္္ တားရန္ ခက္ခဲ သည္ဟု ႐ုရွားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

႐ုရွား ၏ အေကာင္း တကာ့ အေကာင္း ဆုံး သေဘၤာ မ်ား၊ န်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ ေရ တပ္ ေရယာဥ္္ စု မ်ား အား ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက် ေရတပ္ စစ္ေရးျပပြဲကို စိန႔္ပီတာစဘတ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။  ႐ုရွားေရတပ္စြမ္းရည္မ်ားသည္ ျမင့္တက္လာေနၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေရယာဥ္သစ္အစင္း ၄၀ ရရွိဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ပူတင္က ထိုအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။အသံ ထက္ ျမန္္ ေသာ လက္္နက္္ မ်ား အား မည္္သည့္္ အခ်ိန္္ တြင္္ ရရွိမည္္ ဟု ပူတင္္ က အတိ အက် မေျပာခဲ့ေသာ္ လည္း ရရွိမည့္ ေန႔သည္ နီးကပ္လာေနေၾကာင္းသာ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အသံထက္္ ျမန္္ ေသာ တိုက္္ ခိုက္ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ေရေအာက္ ဒ႐ုန္းမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္သူ မရွိ ေသး ေသာ အဆင့္ျမင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တပ္ျဖန႔္နိုင္မႈက ႐ုရွား ေရတပ္အား တစ္မူထူးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္္ ။

(Poseidon) ေရ ေအာက္ ဒ႐ုန္း မ်ား အား သယ္ေဆာင္ နိုင္ေသာ ပထမဆုံး ေရငုပ္ သေဘၤာ Belgorod အား စမ္းသပ္္ ေနၿပီး လက္နက္စနစ္မ်ားအား စမ္းသပ္မႈသည္ ၿပီး စီးလုနီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္ဟု ႐ုရွားသတင္းေအဂ်င္စီမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ေရတပ္ အတြက္ ေခတ္မီလက္နက္စနစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ထိုဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္္ က ဥေရာပ တြင္ တာလတ္္ ပစ္ န်ဴကလီးယား လက္္နက္္မ်ား အား တပ္ျဖန္႔္္ ရန္္ ႀကိဳးပမ္း လၽွင္ ႐ုရွား သည္္ အေမရိကန္္ ပိုင္နက္္ ေရျပင္အျပင္္ ဘက္္ တြင္ ပုန္းေနနိုင္္ ေသာ ေရငုပ္္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေရတပ္္ သေဘၤာ မ်ား တြင္ အသံ ထက္ျမန္္ ေသာ ဒုံးက်ည္္ မ်ား တပ္္ဆင္္ သြားမည္္ ဟု ပူတင္္ က ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္္ တြင္္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္ ။ ၀ါရွင္တန္္ က ယင္းကဲ့ သို႔ ဒုံးက်ည္္ မ်ား အား ဥေရာပ တြင္ တပ္ျဖန႔္ျခင္း မရွိေသး ေသာ္ လည္း ယင္း ကဲ့သို႔ တပ္ျဖန႔္္ လာဖြယ္ရွိမႈ အား ေမာ္စကို က စိုးရိမ္ေန သည္္။

crd:Eleven media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *