သိန္း (၅၀၀၀)ကံထူးရွင္ ကေတာ့ အရွင္ဦးသုမဏပါတဲ့ဗ်ာ

ယခုလသိန္​းငါး​ေထာင္​ဆု႐ွင္​ဌ ၆၆၆၂၄၂ သိန္း( ၅ )ေထာင္ဆုရွင္ အရွင္ဦးသုမဏလားရွိဳးၿမိဳ႕ ဒီေနမွေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ သိန္း၅၀၀၀ကံထူးရွင္

ယခုလသိန္​းငါး​ေထာင္​ဆု႐ွင္​ဌ ၆၆၆၂၄၂ သိန္း( ၅ )ေထာင္ဆုရွင္ အရွင္ဦးသုမဏလားရွိဳးၿမိဳ႕ ဒီေနမွေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ သိန္း၅၀၀၀ကံထူးရွင္

ယခုလသိန္​းငါး​ေထာင္​ဆု႐ွင္​ဌ ၆၆၆၂၄၂ သိန္း( ၅ )ေထာင္ဆုရွင္ အရွင္ဦးသုမဏလားရွိဳးၿမိဳ႕ ဒီေနမွေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ သိန္း၅၀၀၀ကံထူးရွင္

Ko Ko Lin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *