အင္းစိန္၊ လွိုင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ခုရွိ ျပည္သူမ်ား မိမိေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ၾကရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အမိန႔္ ထုတ္ျပန္

Posted on

အင္းစိန္၊ လွိုင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာအပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခုရွိ ျပည္သူမ်ား ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး(Saty at Home) အစီအစဥ္တြင္အက်ဳံးဝင္ၿပီး မိမိေနအိမ္တြင္ေနထိုင္ၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လက္မွတ္ထိုး၍ ယေန႔ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္)တြင္ အမိန႔္အမွတ္(၃၈/၂၀၂၀)ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ႏွံ့မႈကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ (Stay at Home) လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အမိန႔္စာတြင္ပါရွိသည္။သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္ေရး (Stay at Home)အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး (Stay at Home)အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိေနအိမ္တြင္သာေနထိုင္ရန္ (အစိုးရဌာန၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္သူမ်ား မပါ)၊ ေနအိမ္မွ ျပင္ပသို႔သြားလာလၽွင္ ပါးစပ္/ ႏွာေခါင္းစည္း (mask) တပ္ရန္၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္/ျပန္လာမည့္ သူမ်ားကို ပို႔ေဆာင္မည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားေသာ ယာဥ္မ်ားကိုသာ ရပ္ကြက္ေက်ာ္လြန္ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန႔္စာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ မျဖစ္မေန ေဈးဝယ္ရန္အတြက္ တစ္အိမ္လၽွင္ တစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း သြားေရာက္ရန္ရွိပါက တစ္အိမ္လၽွင္ ႏွစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္၊ ရပ္ကြက္အတြင္း ေဈးဝယ္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္တစ္ဦး၊ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းသြားေရာက္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ဦးေရထက္ ပိုမိုရန္ရွိလၽွင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သြားလာရန္ ရွိလၽွင္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ တာဝန္ရွိသူ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္/ျပန္လာသူမ်ားမွအပ ရပ္ကြက္ျပင္ပမွ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္းမွလည္းေကာင္း ဝင္/ထြက္ ခြင့္မျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန႔္စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ယခုအမိန႔္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအမိန႔္သည္ ယေန႔(ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္မွ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ အမိန႔္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *