အိႏၵိယေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၌ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိမ်ားအား တာဝန္ခ်ထားမည္

Posted on

အိႏၵိယေရတပ္ရွိ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေရျပင္သြားစစ္ေရယာဥ္ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးရာရွိမ်ားအား တာဝန္ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယေရတပ္၏ ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါသတင္း အရ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ Kumudini Tyagi ႏွင့္ ဗိုလ္ Riti Singh တို႔အား စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေလတပ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအားေမာင္းႏွင္ရန္ အိႏၵိယေရတပ္မွ တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။အိႏၵိယေရတပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမႈထမ္းမ်ားသည္ ရာထူးအဆင့္အတန္း အမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ေပၚတြင္ လိုက္ပါတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္မွာ ပထမဉီးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ထို႔အတူ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေလတပ္ဖြဲ႕၏ ပထမဦးဆုံးတိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ ယာဥ္မႉးမ်ားလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အိႏၵိယေရတပ္အေနျဖင့္ ယခင္ ကာလမ်ားတြင္ ေရျပင္သြားစစ္ေရယာဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးအမႈထမ္းမ်ားအား တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစရာတြင္ ေရယာဥ္အတြင္းေနရာသီးသန႔္မရွိျခင္း၊ က်ား/မ ခြဲျခားထား သည့္ ေရခ်ိဳးခန္းအေဆာက္အဦမ်ား သီးသန႔္မပါရွိျခင္း စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယေရတပ္၌ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား တန္းတူအခြင့္အေရးေပးလိုသည့္သေဘာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၎အရာရွိ ၂ ဦးသည္ အိႏၵိယေရတပ္၏ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ပိုင္းေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္း ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။၎သင္တန္း၌ အရာရွိ ၁၇ ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရတပ္မွ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ ၄ ဦးႏွင့္ အိႏၵိယကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသမီးရာရွိ ၃ ဦးတို႔သည္ သင္တန္းဆင္းအခမ္းအနားတြင္ ေလယာဥ္မႉးတံဆိပ္အား အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။၎အခမ္းအနားအား ေလ့က်င့္ေရးစစ္ဦးစီးအရာရွိႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Antony George မွ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းမိန႔္ခြန္း၌ အိႏၵိယေရတပ္ ၏ ေရွ႕တန္းတြင္ တပ္ျဖန႔္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမႈထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ေရးလမ္းဖြင့္ေပးသည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း‌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အိႏၵိယေရတပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ ၂ ဦးအား MH-60 အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ရဟတ္ယာဥ္အသစ္မ်ားအား ေမာင္းႏွင္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးအရာရွိ ၂ ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ မိမိတို႔အေနျဖင့္ နာရီေပါင္း ၆၀ ခန႔္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ားျပားလွသည့္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားရွိေစ ကာမူ မိမိတို႔၏တာဝန္အား ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

အိႏၵိယေရတပ္အေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အမႈထမ္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူရရွိေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားလုပ္‌ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *