အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုက ဒ႐ုန္းေပၚ ဒ႐ုန္းဆင့္၍ တပ္ျဖန႔္စစ္ကစားႏိုင္မည့္စနစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ

Posted on

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) အေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္စနစ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳကာ တပ္ျဖန႔္စစ္ကစားႏိုင္မည့္ Sparrowhawk small unmanned aerial system (sUAS) စနစ္ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီကထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ေသာ ပုံတြင္ Sparrowhawk ဒ႐ုန္းစနစ္ကို MQ-9 ဒ႐ုန္းစနစ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎ဒ႐ုန္းစနစ္ကို ယခုလအေစာပိုင္းက ေလ့က်င့္ပ်ံသန္း စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။

GA-ASI ၏ အဆိုအရ Sparrowhawk ဒ႐ုန္းစနစ္ကို ေလေၾကာင္းခ်ီစနစ္အျဖစ္ ဒီဇိုင္းဆြဲထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ Advanced Battle Management System ၏ attritableONE နည္းပညာမ်ားအေပၚတြင္ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္ကာ အသုံးျပဳထားသည္ဟုဆိုသည္။ GA-ASI အေနျဖင့္ ယခုဒ႐ုန္းစနစ္ကို US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ၏ Gremlins Reusable UAS အစီအစဥ္ ကိုသုံးသပ္ေလ့လာကာေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ Gremlins စီမံကိန္းတြင္မူ C-130 ကဲ့သို႔ တိုက္ေလယာဥ္မႉး လိုက္ပါေမာင္းႏွင္သည့္အႀကီးစားေလယာဥ္မွတစ္ဆင့္‌ ေသးငယ္သည့္ UAS မ်ားစြာကို တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေပသည္။

Sparrowhawk ကို MQ-9 အေျချပဳအာ႐ုံခံစနစ္မ်ားစြာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈကို ေလ်ာ့ခ်ကာ ISR လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု GA-ASI ၏ ဉကၠဌျဖစ္သူ David R. Alexander က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ဒ႐ုန္းေပၚ ဒ႐ုန္းဆင့္တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳျခင္းစနစ္သည္ စစ္မွန္ေသာ Game Changer တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုဆိုထားသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ MQ-9A ၌ Sparrowhawk sUAS စနစ္ကို တပ္ဆင္ကာ meshONE ေဒတာအခ်ိတ္အဆက္စနစ္ကို အသုံးျပဳလ်က္ တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳျခင္း ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *