ဦးေဌးေအာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး

Posted on

ဦးေဌးေအာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ(၁၂၄ က)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၎ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း အတည္ျပဳ႕သည္။

 

ပုဒ္မ (၁၂၄) က ဆိုသည္မွာ

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ၁၂၄(က) တြင္

မည္သူမဆို ႏုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

 

အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရကို မုန္းထားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ျပဳရန္ အားထုတ္လ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္လ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔လႈံ႕ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လ်င္၊ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ႏွင္တကြ တစ္သက္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္ တစ္သက္ကြၽန္းေအာက္
ေလ်ာ့သည့္ တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ထိုသူကို ခ်မွတ္ရမည္လို႔ ျပဌာန္းထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *