ဧရာဝတီဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးေဇာ္ေဇာ္ အားေပးစကားေျပာၾကား

Posted on

ကိုဗစ္-၁၉ ဒုတိယလႈိင္းတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ ဧရာဝတီဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဧရာဝတီဘဏ္၏ ဥကၠ႒၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္က လိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းအားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္က Zoom Meeting ျဖင့္ အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ က်န္းမာလာေစရန္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

ကုသေရးစင္တာဆိုသည္မွာ ကုသမႈတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားအား စင္တာတြင္ထားရွိၿပီး ျပင္ပတြင္မျပန႔္ပြားေစေရးတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကုသေရးစင္တာမ်ားတြင္ လာေရာက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခိုင္ျဖင့္ ႀကိဳးစားျဖတ္သန္းျခင္းက အမ်ားကိုလည္း ေရာဂါမကူးဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီရာေရာက္သည့္အျပင္ ကုသိုလ္လည္းရပါေၾကာင္း” ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၇ ရက္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီစင္တာတြင္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ လူနာမ်ားကို လက္ခံကုသေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီး လူနာမ်ား ထပ္မံလက္ခံႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ဧရာဝတီစင္တာမွာ ယခုမွ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ လိုအပ္မႈတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြး ပြင့္လင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးေဇာ္ေဇာ္က တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *