ဧရာ၀တီလင္းပိုင္(၇)ေကာင္ပါ၀င္သည့္အုပ္စု တစ္စု ကို ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Posted on

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္(၇)ေကာင္ပါ၀င္သည့္အုပ္စု တစ္စု ကို ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းရွိ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းေတာ္ကြၽန္းေက်း႐ြာ အနီးေရျပင္တြင္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔သို႔ေတြရွိရျခင္းမွာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ ႏွင့္၊ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ ၁ အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ (၀၀၁) ေရယာဥ္ျဖင့္ ကြင္းဆင္း‌ေဆာင္႐ြက္စဥ္ေတြရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္စဥ္ အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဘကၳရီ‌ ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းဆီးမႈ ပေပ်ာက္ေရးတို႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္၍ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ‌ေ‌ဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *