ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္၏ အခိုင္အမာထုတ္ျပန္ခ်က္ အားလုံးနီးပါးကို အေမရိကန္ ပယ္ခ်

Posted on

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခိုင္အမာထုတ္ျပန္မႈ အားလုံးနီးပါးကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၁၃ တြင္ လုံးဝပယ္ခ်လ်က္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ အတိအလင္း ဝင္ပါျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္အား ဆန႔္က်င္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္၏ ရဲတင္းလာမႈအား ဟန႔္တားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထရန႔္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တ႐ုတ္အား ေဝဖန္မႈ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး စိန္ေခၚသူ ဒီမိုကရက္တစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္သည္ တ႐ုတ္အေပၚ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ပုံေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ထရန႔္သည္ ကပ္ေရာဂါအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ခံေနရစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ၎၏ အင္အားနည္းေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ခုံသမာဓိ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္သာ အေမရိကန္အစိုးရက ယခင္က အေလးအနက္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။တ႐ုတ္က ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ၎၏ ေရပိုင္နက္အျပင္ဘက္တြင္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈအားလုံးကို တရားမဝင္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ယခုအခါ သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္ ၁၃ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ထိုမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပိုင္နက္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ကုန္းေျမေပၚ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုမူ အက်ဳံးမဝင္ေပ။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား တ႐ုတ္က ၎၏ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အင္ပါယာအျဖစ္ ျပဳမူေနမႈကို ကမာၻႀကီးက ခြင့္ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ကမ္းလြန္သယံဇာတမ်ားအတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အေမရိကန္က အတူရပ္တည္ေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာေဒသတြင္ “ အင္အားက အမွန္တရား ျဖစ္ေစ” အေျခအေနကို ဖန္တီးရန္ မည္သည့္တြန္းအားေပးမႈကိုမဆို ပယ္ခ်ရန္၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈအတြက္ ေလးစားမႈရွိရန္၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ အေမရိကန္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္းလည္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။မေလးရွားအနီး James Shoal ေသာင္ခုံ၊ ဗီယက္နမ္ကမ္းလြန္ Vanguard Bank ကို ၀ိုင္းရံေနေသာ ေရျပင္၊ ဘ႐ူႏိုင္းအနီး Luconia Shoal ေသာင္ခုံမ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွား ကမ္းလြန္ရွိ နာတူနာဘီဆာကြၽန္းတို႔အား တ႐ုတ္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္၍ မရေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုဧရိယာမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရနံရွာေဖြမႈမ်ားအား တ႐ုတ္၏ မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈကိုမဆို တရားမဝင္ဟု အေမရိကန္က သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္နိမိတ္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္သည္ ၾကားေနအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေၾကညာခ်က္က အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ကန႔္ကြက္ေနၾကေသာ ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္တည္လိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သြားခဲ့သည္။ပြန္ပီယို၏ ေျပာၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀ါရွင္တန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ဇူလိုင္ ၁၃ ညတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒတို႔အား ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လိုရာဆြဲ ေျပာၾကားေနေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္းအေျခအေနကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ အေမရိကန္၏စြပ္စြဲခ်က္သည္ လုံးဝတရားနည္းလမ္းမက်ဘဲ တ႐ုတ္က အခိုင္အမာဆန႔္က်င္ေၾကာင္းလည္း ေပက်င္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ၎ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနၿပီး ကမာၻ၏ပင္လယ္တိုင္းတြင္ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးေနေၾကာင္းလည္း ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ကပ္ေရာဂါ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တိဘက္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ တ႐ုတ္၏မူဝါဒမ်ားအပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား တင္းမာေနစဥ္ ၀ါရွင္တန္၏ထိုေၾကညာခ်က္ ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *