ေထြအုပ္ဌာနကို အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ ဆုံးမလိုက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Posted on

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဆုံးမေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အေရးႀကီးသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို လူတိုင္းသိေသာ္လည္း ေကာင္းေသာသိျခင္းျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္ အဂတိ တရားေလးပါး ကင္းရွင္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္အေပၚ ဂုဏ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ယုံၾကည္အားကိုး လာပါက ႏိုင္ငံ၏စနစ္ ေကာင္းသည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေျပာပါတယ္။အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂတိတရားေလးပါး အေၾကာင္းကို ဦးစြာေျပာၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ အဂတိဆိုသည္မွာ သြားရမည့္လမ္း လြဲသြားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆႏၵဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ကိုယ္ကိုယ့္ကို အလိုမလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္းအေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားမဆက္ဆံ သင့္ပါေၾကာင္း၊ တန္းတူညီမွ် ဘက္မလိုက္ဘဲ ဆက္ဆံသင့္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာမလိုက္ရျခင္းဟု ဆိုလိုပါေၾကာင္း၊ ေဒါသဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မေကာင္းေသာ ေစတနာထားျခင္းဟု ဆိုလိုပါေၾကာင္း၊

ႀကိဳက္ေသာသူမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး မႀကိဳက္သူမ်ားကို ႏွိမ္ၿပီး ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္းတူဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလြဲခဲ့လား မလြဲခဲ့ဘူးလား သိရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းထက္ မိမိတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ငန္း အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ၏ မႀကိဳက္ျခင္း၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာ မထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းလြဲမသြားေစဘဲ လမ္းမွန္အတိုင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုၿပီး မသိလို႔မွားတာဟာ ဆင္ေျခမဟုတ္သလို မသိဘဲမွားတာဟာလည္း ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ျပည္သူက ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့အစိုးရဟာလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို ကြၽမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္တက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေျပာပါတယ္။ထို႔အျပင္ အတိုင္ပင္ခံက လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ကိုဗစ္ကာလမွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သလို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြအားလုံး မဲေပးေအာင္နဲ႔ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ကူညီဖို႔လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံကဆိုပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအတြက္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ရွိတာဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *