ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္႐ုပ္ပုံႏွင့္ NLD တံဆိပ္ပါ စတစ္ကာ ကပ္ျခင္း ေခတ္စားေန

Posted on

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ လူငယ္မ်ားမွ ၎တို့၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္႐ုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ NLD အမွတ္တံဆိပ္ စတစ္ကာမ်ား ကပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းစတစ္ကာမ်ားမွာ ကားအတြင္းပိုင္းသို့လည္းျမင္ရေၾကာင္း၊ စတစ္ကာ တခုလၽွင္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ကုန္က်စရိတ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *