ေနျပည္ေတာ္သို႔ဝင္ရန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ျပသရမည့္အခ်က္မ်ား

Posted on

ေနျပည္ေတာ္သို႔ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားတြင္ ျပသႏိုင္ရပါမည္ ။ ၁/ အစိုးရ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလာခြင့္အမိန႔္ MO ျပသႏိုင္ရပါမည္။

၂/ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရ / ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား / လူပုဂၢိလ္မ်ား / အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ /ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေခၚစာျပသႏိုင္ရမည္။

၃/ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား / ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေနထိုင္သည့္ ေနရာ ရပ္ကြက္မွ အဆိုပါ ေနရာတြင္ မိမိအမွန္တကယ္ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာျပသရပါမည္ (၇) ရက္အတြင္းသာ အဆိုပါ ေထာက္ခံစာသည္ တရားဝင္ပါသည္ ( ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက passport / visa ပါပူးတြဲျပသရပါမည္ )။

၄/ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပန္/ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ျဖစ္ပါက ျပန္လာသူမွန္သမွ် Q ဝင္ရပါမည္။က်န္းမာေရးေထာက္ခံစာ / က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံစာ လုံးဝ မလိုပါ ဂိတ္မွာ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန EOC ဖုန္း ( 067- 550294) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *