ေဟာင္ေကာင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဒီကေန႔အျခအေနပါ

Posted on

ေဟာင္ေကာင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဒီကေန႔အျခအေနပါ-ေကာင္းကင္ရထားေပၚမွာ လဲက် ေနသူခုလိုမ်ိဳး ရထားေတြ ကားေတြ လမ္းမေတြေပၚမွာ ခုလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေတြ ့ရင္အေကာင္းဆံုးက အနီးမွာေနတာ ကိုင္တြယ္တာမ်ိဳး ထက္ သက္ဆိုင္ရာကို ဖုန္းဆက္ေခၚရပါလိမ့္မယ္။

လက္အိပ္ နွာေခါင္းပါးစပ္ ကာကြယ္မထားဘူးဆိုရင္ ေရာဂါပိုးတစ္ေၾကာင့္ ခုလိုျဖစ္တာဆိုရင္ အလြယ္တကူကူးစက္သြားနိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *