ျပည္နယ္ ၃ ခု ႏွင့္ တိုင္း ၁ ခုတို႔တြင္ တံတား ၁၀၁ စင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေတာ့မည္

Posted on

ျပည္နယ္၃ခုႏွင့္တိုင္း၁ခုတို႔တြင္ တံတား၁၀၁စင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာနမွတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္၊တနသၤာရီတိုင္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တံတား ၁၀၁စင္းသည္ ေရႁပြန္ႏွင့္တံတားငယ္မ်ားပါ ပါသည္ဟု သိရသည္။ဂ်ပန္ဂ်ိဳက္ကာ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြ အဆင့္၃တြင္ ပါဝင္ေသာ အစီအမံျဖစ္သည္ဟုပါ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တံတား ၁၀၁စင္းတည္ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးသားျပဳစုႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *