ျမန္မာ့ စစ္အင္အား ကမၻာ့အဆင့္ ၃၁ တြင္ရွိ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မေျဖရွင္းနိုင္ေသာ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေခ်ာေမြ႕လွသည္ မဟုတ္ဘဲ တခါတရံ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ အျမဲတမ္းတပ္မ်ား နယ္စပ္တေလၽွာက္ ျဖန႔္ခ်ထားျခင္းမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဖက္က လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္လုံျခဳံေရးတပ္ အမ်ားအျပားကို နယ္စပ္တြင္ ျဖန႔္ခ်ခဲ့မႈအၿပီးတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံလုံးမွ နယ္ျခားလုံျခဳံေရးတပ္မ်ားသည္ အလံတင္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး နယ္စပ္မွ ျမန္မာတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံက ေတာင္းဆိုရသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္မူ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB)ႏွင့္ တို႔သည္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ တြင္ ပူးတြဲ ကင္းလွည့္ခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ကလည္း ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ နယ္စပ္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးရန္ နတ္ျမစ္အတြင္း ပူးတြဲကင္းလွည့္ခဲ့သည္။

ႏွစ္နိုင္ငံတို႔၏ စစ္အင္အားကို မၾကာေသးမီကအထိ အျပည့္အစုံ မသိခဲ့ရေပ။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စစ္အင္အား အညႊန္းကိန္း – Global Fire Power Index 2017 ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံတို႔၏ စစ္အင္းအားကို ႏွိုင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ၏ စစ္အင္အားမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၃၁ တြင္ ရွိေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာမူ အဆင့္ ၅၇ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ လူဦးေရ မ်ားစြာ ပိုမိုျမင့္မားေသာ္လည္း စစ္အင္အားအရ ေနာက္တြင္ က်န္ေနရစ္သည္။ အဆိုပါႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာမႈတြင္ စစ္သည္အင္အား၊ လက္နက္ႏွင့္ စစ္ေရးယာဥ္မ်ားကိုသာမက လူဦးေရ၊ ပထဝီအရ တည္ေနရာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္း ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ စစ္သည္အင္အားမွာ ၂၂၅၀၀၀ ရွိေနၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္သည္အင္အား ၅၁၆၀၀၀ ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ၏ အရန္စစ္သည္ အင္အားမွာ ၆၅၀၀၀ ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အရန္ စစ္အင္အားမွာ ၁၁၀၀၀၀ ရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္တြင္ တင့္ကား ၅၃၄ စီးရွိၿပီး ျမန္မာတြင္ ၅၉၂ စီးရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၉၈၂ စီးရွိၿပီး ျမန္မာတြင္ ၁၃၅၈ စီးရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အေျမာက္ႀကီး ၁၈ လက္ႏွင့္ ဒုံးက်ည္ပစ္ လက္နက္ ၃၂ လက္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အေျမာက္ႀကီး ၁၀၈ လက္ႏွင့္ ဒုံးက်ည္ပစ္လက္နက္ ၁၀၈ လက္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ျဖင့္ဆြဲယူ ပစ္နိုင္သည့္ အေျမာက္ႀကီး ၈၈၄ လက္လည္း ရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅၉ ဘီလီယံ ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလီယံ ရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၄၅ စီးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေလယာဥ္ ၄၅ စီးအပါအဝင္ ေလယာဥ္ ၁၆၆ စီးရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုက္ေလယာဥ္ ၅၆ စီးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၇၇ စီးရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ၈၆ စီးရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၆၁ စီးသာ ရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ ဖရီးဂိတ္ သေဘၤာ ၆ စီးႏွင့္ မိုင္းရွင္းသေဘၤာ ၅ စီးအပါအဝင္ ေရတပ္သေဘၤာ ၈၉ စီးရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရတပ္သေဘၤာ ၁၅၅ စီးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ နိုင္ငံလုံးတြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွင့္ ဖ်က္သေဘၤာမ်ား မရွိၾကေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံတြင္ ေရငုတ္သေဘၤာမရွိဟု ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ေရငုတ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္း ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာတြင္ ေရငုတ္သေဘၤာ မရွိေသးေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျမန္မာထက္ ဖရီးဂိတ္ သေဘၤာ အေရအတြက္သာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖရီးဂိတ္ သေဘၤာ ၅ စင္းသာရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၆ စင္းရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ မိုင္းရွင္းသေဘၤာႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသေဘၤာ အေရအတြက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ သာလြန္သည္။

ယခု အစီရင္ခံစာအရ စစ္အင္အားအႀကီးမားဆုံးနိုင္ငံမွာ အေမရိကန္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ အစဥ္လိုက္ရွိေနသည္။ ထိပ္ဆုံး ၁၀ နိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔ပါဝင္သည္။

Source- burma.irrawaddy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *