၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး

Posted on

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ edit လုပ္တင္ေပးပါမည္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထူးဆုႀကီး – ပ ၃၀၇၆၆၆ ။ သိန္းတစ္ေသာင္းဆု – သ ၈၂၈၇၀၉။ သိန္းငါးေထာင္ – ဋ ၆၅၇၅၅၁ – စ ၉၁၁၉၇၃။ သိန္းႏွစ္ေထာင္ – ဓ ၂၈၄၉၀၆ – ဘ ၇၅၀၈၉၃ – ပ ၁၀၀၈၈၇ – ကဂ ၉၂၆၇၈၉ ။ သိန္းတစ္ေထာင္ဆု – ဟ ၅၀၈၈၈၄ – ယ ၆၅၃၄၇၂ – ဆ ၄၅၁၅၀၈ – ဂ ၇၉၈၁၃၈ – ဖ ၄၇၅၇၃၃ – ဋ ၆၈၅၈၃၅

 

ဆယ္သိန္းမွသိန္း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာ အားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္ လြဲရင္ဘာမွမရပါ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္- ဆ ၁၈၈၇၉- ဃ ၉၃၇၀၇ – ကခ ၇၇၅၄၆ – ဒ ၂၅၀၂၅ – ဆ ၇၂၉၇၃ – လ ၆၈၁၂၂ – မ ၄၄၂၆၇ – ဗ ၉၅၀၄၂ – ရ ၈၂၅၇၀ – စ် ၆၆၉၇၇ – မ ၅၉၇၂၃ – ကက ၉၉၉၈၀ – ဘ ၂၃၀၁၁- က ၆၁၀၀၂ – ပ ၉၇၀၃၈

 

ေဝေဝဆာဆာ (၂) သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – ဌ ၆၈၃၈ – ထ ၄၈၁၂ – ည ၄၂၈၉ – ည ၄၃၁၃ – န ၅၈၃၆ – ဒ ၉၈၅၆ – ည ၅၂၈၄ – ဗ ၂၁၀၁ – ဠ ၅၇၈၀ – ဠ ၆၆၇၉ – ဋ ၅၄၆၃ – ကဃ ၃၆၇၉ – သ ၄၈၁၀ – ခ ၅၁၇၆ – ဠ ၉၅၃၇

ေဝေဝဆာဆာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – စ် ၆၃၂ – အ ၃၉၈ – ည ၈၂၇ – ဏ ၃၄၈ – သ ၄၆၁ – က ၉၃၀ – တ ၂၅၂ – င ၅၄၂ – ဏ ၅၅၉ – ကက ၆၆၆ – ဂ ၉၀၀ – ကက ၆၆၆ – ကဃ ၂၂၁ – ပ ၄၈၀ – ဍ ၁၆၅ – ယ ၆၀၁ – ဘ ၁၁၂ – က ၂၄၂ – ယ ၃၄၈

 

ေဝေဝဆာဆာ (၅) ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂)လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္ – က ၃၄ – လ ၄၄ – ဟ ၈၁ – ကခ ၈၄- ဖ ၈၂- ဝ ၆၈ – ဌ ၃၆ – မ ၅၂ – ည ၄၂ – စ ၈၃ – မ ၉၁ – ခ ၄၀ – ဠ ၂၂ – သ ၇၃ – ယ ၈၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *