ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကို ၂လစာ လစာ အတိုးမဲ့ ထုတ္ေခ်းမည္

Posted on

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား ( အၿမဲတမ္း ) ကိုလစာ ၂ လစာ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးၿပီး အတိုးမဲ့ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ အမွန္လိုအပ္ေငြစာရင္း ေပးပို႔ရန္ကိစၥဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း အၿမဲတမ္း မ်ားကို လစာ (၂) လစာ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးၿပီး အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ (၆) လ၊ ျပန္ဆပ္ကာလ (၁) ႏွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ထုတ္ေခ်းျခင္းအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဘဏာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ( အၿမဲတမ္း ) မ်ား၏ ရာထူးအလိုက္ ဦးေရ ႏွင့္ အမွန္လိုအပ္ေငြစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဌာန ၊

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္) သို႔ (၄-၉၀၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရသုံးမွန္းေျခေငြစရင္းဦးစီးဌာနအသီးသီးသို႔ (၄-၉၀၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို႔ၾကရန္ ညႇိႏႈိင္းအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *