ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္?????-19 ကူးစက္သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

Posted on

case (30) ကျပည္‌ေဆး႐ုံက ေမ့ေဆးဆရာဝန္မႀကီးပါ..ေပါက္ေခါင္းမွ(ယခုကြယ္လြန္) လူနာ၏ အသက္႐ူလမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ ventilator မွ tube ကိုထည့္ရာတြင္ဆရာဝန္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေယာက္မွ သုံးေယာက္လိုအပ္ပါတယ္

ဒါေပမယ္လို႔ ထိသြားပါက ဆရာဝန္အင္အားေလ်ာ့မွာစိုးရိမ္ျခင္းအျပင္သူမက အသက္အရြယ္ႀကီးပါ၍ထိျခင္းထိ သူမသာ အထိခံမည္ဟုဆုံးျဖတ္ကာ
လူနာ၏ အခန္းထဲသို႔ သူမတစ္ဦးတည္း ဝင္ေရာက္ၿပီးလည္ေခ်ာင္းထဲသို႔ tube ကိုထည့္ရာတြင္ႏွစ္ခါ သုံးခါ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရပါ၊

မျမင္ရပါသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး သူမ၏ အကာအကြယ္ျဖစ္သည့္Goggles… ကိုခၽြတ္ ၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာ အဆင္ေၿပ မည္ဟူ၍ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ဤကဲ့သို႔ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္မူေၾကာင့္ သူမ အား COVID-19 ကူးနိုင္သည္ကိုသိသိႀကီးျဖင့္ လူနာ၏ အသက္အား ကယ္တင္ဘို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Goggles ကို ခၽြတ္မွသာ ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ခၽြတ္ပါကလည္း သူမကို ေရာဂါ ကူးဆက္န္ိုင္သည္ကိုသိေသာ္လည္းေမ့ေဆးဆရာဝန္မႀကီး ၏ လူနာကို ကယ္တင္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ႔သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးျမတ္ပါေပသည္။
အကယ္၍သူမအား ကုသရင္းအခြေနေဆိုးလာ၍ventilatorတင္ရပါက မတင္ပါနဲ႔ဟူ၍ လက္မွတ္ထိုးလိုက္သည္ဟုလည္းၾကားသိရပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင္ဲဆိုေသာ္ ventilator တင္ရပါက အဆင္မသင့္လၽွင္ လုပ္ေဆာင္သူအား ကူးနိုင္ပါ သျဖင့္ ဟုဆိုပါတယ္။ကၽြန္ုပ္ တို႔ နိုင္ငံသားအားလုံးမွ

ျပည္ေဆး႐ုံမွေမ့ေဆးဆရာဝန္ႀကီးနဲ႔အတူတစ္နိုင္ငံလုံးမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊အဖက္ဖက္မွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးကို အထူး(အထူး) ေက်းဇူးတင္လြန္းလွ ပါေၾကာင္း ေရးသား ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *